Liturgia Niedzieli

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 27.09.2020


WPROWADZENIE LITURGICZNE:

Jak w każdą niedzielę zaprasza nas Chrystus na spotkanie z Bogiem żywym, obecnym we wspólnocie Kościoła, którą tworzymy teraz wokół ołtarza. Zaprasza nas do zasłuchania się w Jego słowo i poddania się działaniu Jego łaski. Otwórzmy przed Nim nasze serca, powierzajmy Mu nasze dziękczynienia i prośby. Niech przez to spotkanie umocni się nasza wiara. 

   

*

INTENCJA MSZALNA: 

Intencja mszalna...

Teraz prośmy Boga o przebaczenie naszych grzechów …

*

AKT POKUTY:

Na początku Mszy św. przeprośmy Boga za nasze grzechy …

*

KOLEKTA:

Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc, + udzielaj nam nieustannie swojej łaski, * abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba, stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana  Jezusa Chrystusa ...

*

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA:

Słowo Boże dzisiejszej niedzieli mówi o tym, że nawrócenie to styl życia. Nie wystarczy jedna, choćby najbardziej szlachetna decyzja czy wzniosłe deklaracje, kiedy człowiek z własnej woli wraca z powrotem na utartą ścieżkę życia bez Pana Boga. Dokonany wybór grzechu nie przekreśla człowieka, kiedy zrozumie swój błąd i podejmie nawrócenie, jak czytamy w Księdze Ezechiela. Podobnie w przypowieści Pana Jezusa, którą za chwilę usłyszymy. Pokora wobec braci, o której pisze Święty Paweł w Liście do Filipian, to naśladowanie Chrystusa Pana. To szacunek dla bliźniego, dla tajemnicy jego serca.

Niech słowo Boże, które usłyszymy, uczy nas pokory i szacunku wobec Pana Boga, nas samych i naszych bliźnich. Niech nawrócenie będzie naszym stylem życia na co dzień.

*

MODLITWA POWSZECHNA:

Boga, oczekującego od nas zaufania i miłości, prośmy pokornie w naszych intencjach:

  • Módlmy się za Kościół święty, aby w głoszeniu Ewangelii umiał dostrzec problemy dzisiejszego człowieka ...
  • Módlmy się za środowiska akademickie rozpoczynające nowy rok pracy, aby zdobywanie wiedzy łączyły z mądrością i odkrywaniem wartości duchowych ...
  • Módlmy się za chorych i cierpiących, aby słowo Boże umacniało ich serca i niosło nadzieję zwycięstwa nad słabością ciała ...
  • Módlmy się za niewierzących i wątpiących, aby odnaleźli w Chrystusie pokój ducha i odpowiedź na nurtujące ich pytania …
  • Intencja mszalna ...
  • Módlmy się za nas samych, abyśmy byli zawsze posłuszni woli Boga...

Wysłuchaj nas, wszechmogący Boże * i spraw, abyśmy umieli wybierać to, co potrzebne dla naszego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego.

*

MODLITWA PO KOMUNII:

Wszechmogący Boże, niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze dusze i ciała, + abyśmy przez uczestnictwo w Ofierze upamiętniającej śmierć Chrystusa * mogli się stać współdziedzicami Jego chwały. Który żyje i króluje na wieki wieków.

*

SŁOWO  ŻYCIA:

"NIECH WAS OŻYWIA TO DĄŻENIE,

KTÓRE BYŁO W CHRYSTUSIE JEZUSIE"

(Flp 2,5)