Liturgia Niedzieli

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, 31.05.2020


WPROWADZENIE LITURGICZNE:

Radujemy się dziś Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, pamiętając, że wydarzenie z Wieczernika trwa nadal. Duch Święty wciąż działa w Kościele: buduje jedność, ożywia wiarę, zapala miłość i budzi nadzieję. Prośmy dzisiaj Ducha Świętego o odnowę oblicza Kościoła, o nowy zapał dla każdego z nas.

*

INTENCJA MSZALNA: 

Intencja mszalna ... 

Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na archidiecezję. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

*

AKT POKUTY:

Abyśmy mogli się stać godnymi daru Ducha Świętego, przeprośmy Boga za nasze grzechy ...

PANIE, Ty zesłałeś Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, zmiłuj się nad nami.

CHRYSTE, Ty przez Ducha Świętego odnawiasz oblicze ziemi, zmiłuj się nad nami.

PANIE, Ty jeden dajesz nam prawdziwy pokój serca, zmiłuj się nad nami.

*

KOLEKTA:

Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, + ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię * i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa...

*

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA:

Dar Ducha Świętego umacnia człowieka, aby z miłością wypowiedział słowa: „Jezus jest Panem”. To deklaracja miłości i oddanie się na służbę Ewangelii. To przyjęcie łaski odpuszczenia grzechów i głoszenie tego innym. To nadzieja przebywania z Chrystusem w niebie, gdzie nie ma już łez i gdzie wszystko jest chwałą Boga.

Niech Duch Święty działa w naszych sercach, kiedy będziemy słuchali słowa Bożego. Niech rozpala w nas ogień Bożej miłości.

*

MODLITWA POWSZECHNA:

Duch Święty przychodzi z pomocą naszym słabościom i wstawia się za nami w błaganiach. Świadomi tak wielkiej pomocy módlmy się teraz wspólnie do Boga:

  • Módlmy się za Kościół święty, aby działał we współczesnym świecie, opierając się na mocy Ducha Świętego, i nie bał się wszędzie głosić Ewangelię ...
  • Módlmy się za tych, którzy szukają Boga, aby dzięki łasce Ducha Świętego uwierzyli w Jezusa Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka …
  • Módlmy się za nasze rodziny, aby były prawdziwie domowymi kościołami, wsłuchanymi w pouczenia Ducha Świętego …
  • Módlmy się za chorych i cierpiących, aby Duch Święty umacniał ich w trudnych chwilach życia …
  • Intencja mszalna ...
  • Módlmy się za nas samych, abyśmy każdego dnia chcieli współpracować z Duchem Świętym ...

Wszechmogący Boże, Tobie oddajemy nasze modlitwy i prosimy, abyśmy nauczyli się korzystać z darów Ducha Świętego. Przez Chrystusa Pana naszego.

*

MODLITWA PO KOMUNII:

Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów, + zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, * aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a Pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

*

SŁOWO  ŻYCIA:

"WEŹMIJCIE  DUCHA  ŚWIĘTEGO"

(J 20,22)