Liturgia Niedzieli

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ, 05.04.2020


WPROWADZENIE LITURGICZNE:

Niedziela Męki Pańskiej wieńczy nasze dotychczasowe wielkopostne wysiłki duchowe. Przez czterdzieści dni szukaliśmy sposobów nawrócenia w modlitwie, poście, jałmużnie i uczynkach miłosierdzia. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Stajemy razem wobec męki i śmierci Zbawiciela, poprzedzonych Jego uroczystym wjazdem do Jerozolimy. Przeżywanie tych misteriów ma odnowić naszą wiarę i dać żywą nadzieję na zmartwychwstanie.

*

INTENCJA MSZALNA: 

Intencja mszalna ... 

*

AKT POKUTY:

Skruszonym sercem stańmy przed Panem Bogiem jako grzesznicy potrzebujący odkupienia i prośmy Go o łaskę przebaczenia …

*

KOLEKTA:

Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu; + daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki * i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu.  Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna...

*

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA:

Liturgia słowa Niedzieli Palmowej wprowadza nas w głąb Bożej tajemnicy odkupienia – męki Pana Jezusa. Prorocki fragment Księgi Izajasza mówi nam o wewnętrznym nastawieniu Pana Jezusa, który wobec woli Bożej jest spokojny i posłuszny. Psalm 22, którym będziemy się modlić, jest przejściem od udręczenia, przez ufną modlitwę, do uwielbienia Pana Boga. Święty Paweł objaśnia nam sens tych trudnych wydarzeń i znaczenie posłuszeństwa, które jest otwarciem na doświadczenie mocy Bożej w naszym życiu. Czytana dziś Ewangelia Świętego Mateusza opowiada o wydarzeniach związanych z męką Pana Jezusa. Słuchając tych słów, towarzyszmy sercem naszemu Panu.

Niech usłyszane dziś słowo Boże będzie dla nas przygotowaniem na przeżycie tajemnicy paschalnej i trudnych chwil w naszym życiu.

*

MODLITWA POWSZECHNA:

Do Boga, który przez ofiarę swojego Jednorodzonego Syna pojednał świat ze sobą, skierujmy teraz słowa naszych błagań:

  • Módlmy się za Kościół święty, aby odnowiony wielkopostną pokutą, z wiarą przeżywał zbawcze wydarzenia Wielkiego Tygodnia ...
  • Módlmy się za papieża Franciszka, aby w misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa pokazywał ludziom drogę do Boga ...
  • Módlmy się za młodzież, aby naśladując Jezusa, potrafiła kształtować swoje życie w duchu Ewangelii …
  • Módlmy się za chorych i cierpiących oraz tych, którzy niosą im pomoc, aby w zjednoczeniu z Męką Chrystusa znaleźli pocieszenie...
  • Intencja mszalna...
  • Módlmy się za nas tu zgromadzonych, aby rozważanie Męki Chrystusa budziło w nas pragnienie coraz większej gorliwości w pełnieniu woli Ojca ...

Boże Ojcze, który tak umiłowałeś świat, że Syna swojego dałeś, aby nas zbawić, + wysłuchaj pokornych modlitw Twojego ludu * i obdarz wszystkich obfitością swojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

*

MODLITWA PO KOMUNII:

Boże, Ty nas posiliłeś Najświętszym Sakramentem, a przez śmierć Twojego Syna obudziłeś w nas nadzieję życia wiecznego, w które wierzymy, + pokornie Cię błagamy: * spraw, abyśmy przez Jego zmartwychwstanie osiągnęli cel naszych dążeń. Przez Chrystusa, Pana naszego.

*

SŁOWO  ŻYCIA:

"CHRYSTUS UNIŻYŁ SIEBIE AŻ DO ŚMIERCI.

DLATEGO TEŻ BÓG GO WYWYŻSZYŁ NAD WSZYSTKO

(Flp 2,7-8)